Algemene voorwaarden

TEGENWERPELIJKHEID

Enkel onderhavige Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op de handelingen, diensten en/of overeenkomsten tussen Hotel Stayen en de klant, met uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden waarnaar de klant zou verwijzen. Afwijkingen op de inhoud en/of de toepassing van onderhavige Algemene Voorwaarden worden enkel aanvaard indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Een afwijking of de nietigheid van één van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden laat de toepassing van de overige bepalingen onverlet.

PRIJS

Elke reservatie wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals die op datum van de bevestiging van de betrokken reservatie van kracht zijn. Alle prijzen worden getoond inclusief btw en andere belastingen en zijn betaalbaar in EURO. De prijzen kunnen eenzijdig worden gewijzigd naar aanleiding van maatregelen van overheidswege, met inbegrip van gewijzigde belastingen.

Groepstarieven gelden enkel bij gelijktijdige boeking van minimum 10 kamers . Indien dit aantal op de dag van aankomst niet wordt bereikt, zullen de standaardkamertarieven geldend op dat ogenblik onverlet van toepassing worden.

BETALINGSVOORWAARDEN

Alle facturen zijn te betalen binnen de maand na de factuurdatum. De facturen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te worden geprotesteerd. Zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 10 % op jaarbasis aangerekend vanaf de factuurdatum. In dat geval is bijkomend van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 EUR als schadebeding.

Bij vertraging van betaling behoudt Hotel Stayen zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijke ingang alle nog uit te voeren overeenkomsten te verbreken en de uitvoering van lopende overeenkomsten stop te zetten.

RESERVATIES

Reservaties dienen schriftelijk of via de website te worden aangevraagd en zijn slechts bindend na uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging door Hotel Stayen.

Hotel Stayen behoudt zich het recht voor om bij reservatie betaling van het volledig bedrag van de gereserveerde diensten of een creditcard garantie te vragen waarvan de geldigheid van de creditcard kan worden gecontroleerd en de creditcard dient op persoonlijke naam van de klant of de rechtspersoon die hij rechtsgeldig vertegenwoordigt te staan.

ANNULATIEVOORWAARDEN

Een reservatie kan door individuele klanten worden geannuleerd tot op de dag van aankomst tot 14 u.

Indien de klant niet komt opdagen op de dag van aankomst of na 14 u annuleert, behoudt Hotel Stayen zich het recht voor om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding aan te rekenen die gelijk is aan de prijs voor één overnachting . In dergelijk geval behoudt Hotel Stayen zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als beëindigd te beschouwen.

Voor groepen, waaronder elke boeking van meer dan 10 kamers wordt verstaan, geeft een gedeeltelijke of volledige annulatie van het aantal personen aanleiding tot facturatie van de volgende annuleringskosten:

• Annulatie tot één maand voor de dag van aankomst voor de check-in datum: 20% van de volledige prijs van de gereserveerde diensten.
•Annulatie tussen 1 maand en 15 dagen voor check-in datum: 50 % van de volledige prijs van de gereserveerde diensten.
•Annulatie tussen 15 en 0 dagen voor check-in datum: 80% van de prijs voor de gereserveerde diensten.

Hotel Stayen behoudt zich het recht voor om deze annulatiekosten af te boeken via de opgegeven creditcardgegevens.

CHECK-IN EN CHECK-OUT

De klant kan inchecken vanaf 14 u tot 23.30 u op de dag van aankomst en dient uit te checken tussen 7u en 12 u op de dag van vertrek.

Indien de klant zonder verwittiging zich niet heeft aangeboden om 16 u, behoudt Hotel Stayen zich het recht voor om de gereserveerde kamer zonder verdere verwittiging te verhuren aan een andere klant. Indien geen gelijkaardige kamer meer beschikbaar is wanneer de klant zich toch nog zou aanbieden na 16 u heeft Hotel Stayen het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als beëindigd te beschouwen zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.

Groepen kunnen inchecken vanaf 16.00 u tot 23.30 u op de dag van aankomst en dienen uit te checken tussen 7 u en 12 u op de dag van vertrek.

Bij laattijdige check-out behoudt Hotel Stayen zich het recht voor om een bedrag van 10 EUR per uur aan te rekenen.

Sleutelkaarten dienen bij check-out terug afgegeven te worden aan de receptie. Bij niet teruggave zal een bedrag van 5 EUR per kaart worden gefactureerd.

KLACHTEN

Elke klacht die betrekking heeft op de door Hotel Stayen geleverde diensten en/of goederen dient onverwijld tijdens het verblijf aan Hotel Stayen worden gemeld of na het verblijf te worden meegedeeld per aangetekend schrijven binnen de drie werkdagen volgend op het vertrek van de klant. Bij gebrek hieraan acht Hotel Stayen haar diensten als zijnde aanvaard.

OVERMACHT

Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de verbintenissen van dit contract, indien deze vertraging of tekortkoming door overmacht is ontstaan. Onder overmacht worden alle gebeurtenissen onafhankelijk van de wil der partijen begrepen zoals ondermeer, maar niet beperkt tot: dwingende maatregelen van overheidswege, brand, natuurrampen, oorlog, staking, lock-out, blokkering van communicatiemiddelen en/of gegevensstromingen,…

AANSPRAKELIJKHEID VAN HOTEL STAYEN

Hotel Stayen is ertoe gehouden de in de reservatiebevestiging vermelde diensten ter beschikking te stellen van de klant. De beschrijvingen, maten en kleuren en de foto’s en tekeningen in de prijsopgaven, catalogi en/of website zijn louter informatief.

Indien Hotel Stayen in de onmogelijkheid verkeert om de klant het in de reservatiebevestiging omschreven verblijf ter beschikking te stellen is Hotel Stayen gerechtigd om de klant een ander verblijf ter beschikking te stellen van dezelfde of een hogere categorie, waarbij Hotel Stayen de eventuele meerkost voor haar rekening neemt.

Hotel Stayen is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen die zich voordoen op de eigendommen van het hotel, met inbegrip van de parkeergelegenheid.

Hotel Stayen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aangericht door derden aan de klant, behoudens voor de voorwerpen waarvoor een uitdrukkelijke en schriftelijke bewaargevingsovereenkomst werd afgesloten.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

De Klant is aansprakelijk ten aanzien van Hotel Stayen voor alle schade die hij of de personen die hem vergezellen of waarover hij de hoede heeft toebreng(t)(en) aan de gebouwen van het Hotel Stayen of de interne of externe aanhorigheden, aan de goederen die het Hotel bemeubelen of er deel van uitmaken of aan het personeel of derden.

De klant verklaart zich te zullen voegen naar het reglement van de cite “Stayen” en erkent hiervan kennis te hebben genomen.

Indien de klant schade aanricht aan de roerende en onroerende goederen van Hotel Stayen dient deze op eenvoudig verzoek van Hotel Stayen onmiddellijk en alleszins voor het vertrek van de klant te worden vergoed.

Huisdieren zijn niet toegelaten, tenzij uitdrukkelijk toegelaten door Hotel Stayen. In dat geval behoudt Hotel Stayen het om een vergoeding aan te rekenen conform de tarieven geldend op dat ogenblik, die wordt overeengekomen in de bijzondere voorwaarden.

Zowel de openbare als de privéruimtes van Hotel Stayen zijn rookvrij. Per vastgestelde overtreding in hoofde van de klant en/of personen die hem vergezellen of waarover hij de hoede heeft, is de klant een schadevergoeding van 50 EUR verschuldigd.

Hotel Stayen behoudt zich het recht voor om de uitvoering van haar verbintenissen te staken en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden te beschouwen indien de klant deze bepaling overtreedt.

PRIVACY

Enkel de noodzakelijke persoonsgegevens van de klant worden voor doelstellingen van intern administratief beheer door Hotel Stayen verwerkt, conform de wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende de registratie en de controle van reizigers die verblijven in een toeristische verblijfsaccommodatie.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Alle geschillen die voortvloeien uit de Bijzondere en Algemene Voorwaarden vallen uitsluitend onder de toepassing van het Belgisch recht en de bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van de zetel van Hotel Stayen.

KENNISNAME en AANVAARDING

De klant verklaart integraal kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden alsook de voorwaarden, documenten en bijlagen waarnaar deze verwijzen en aanvaardt deze ten laatste op het ogenblik van reservatie